Splnomocnenia
na vyplnenie

Plná moc – distribúcia pre domácnosť

Plná moc – distribúcia pre podnikateľov

Súhlas vlastníka